Aktywna Tablica SPE

Program Aktywna Tablica ma na celu rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024. Zakłada on dofinansowanie placówek w celu zakupu pomocy niezbędnych do rozwoju kompetencji TIK w szkołach.

Program umożliwia stworzenie w Twojej szkole miejsca przeznaczonego do nauki i stymulowania rozwoju uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

O programie

Przewidziana łączna kwota dofinansowania projektu z budżetu państwa w tych latach to ponad 360 milionów złotych. Program zakłada dofinansowanie w wysokości do 80% przy pokryciu pozostałych 20% z wkładu własnego organu prowadzącego placówkę. Beneficjentami programu mogą zostać m.in. szkoły podstawowe z oddziałami integracyjnymi, dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących.

PROGRAM AKTYWNA TABLICA

Co i dla kogo?

Kto może się ubiegać? Dofinansowanie obejmuje Wysokość dofinansowania Wkład własny
Szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie; ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia 1.Pomoce dydaktyczne lub narzędzia do terapii:

- psychoneurologicznej dla uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji (w tym: ADHD – Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD – Attention Deficit Disorder), z niepełnosprawnością intelektualną oraz dla uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią,
- procesów komunikacji, w tym zaburzeń przetwarzania słuchowego, dla uczniów z centralnymi zaburzeniami słuchu, słabosłyszących, z zaburzeniami koncentracji i uwagi, w tym z ADHD, ADD, autyzmem,
- dla uczniów posługujących się wspomagającymi i alternatywnymi metodami komunikacji (ACC – Augmentative and Alternative Communications), w szczególności uczniów z uszkodzeniami neurologicznymi, porażeniami,
- dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim,
- dla uczniów mających problemy w edukacji szkolnej z przyczyn innych niż wymienione w tiret jeden do cztery z zaburzeniami wymagającymi terapii logopedycznej lub psychologicznej,

2. Specjalistyczne oprogramowanie do pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii wykorzystywane w TIK

3. Komputer stacjonarny lub laptop, jeżeli jest on niezbędny do prawidłowego funkcjonowania pomocy dydaktycznych, narzędzi do terapii lub oprogramowania, o których mowa powyżej.

35 000 zł 8 750 zł

PROGRAM AKTYWNA TABLICA

Jakie warunki musi
spełniać placówka?

Zanim wypełnisz wniosek upewnij się, że Twoja szkoła posiada:

1. Co najmniej jeden pakiet następujących urządzeń i oprogramowania per jeden wnioskowany interaktywny monitor dotykowy:
a) laptop dla nauczyciela lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera wraz z:
– preinstalowanym systemem operacyjnym,
– oprogramowaniem biurowym,
– oprogramowaniem antywirusowym,
– oprogramowaniem zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych, przy czym oprogramowanie zabezpieczające może być zainstalowane na szkolnych urządzeniach sieciowych,
b) router.

2. W zależności od liczby interaktywnych monitorów dotykowych wnioskowanych do zakupu, co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną do potrzeb funkcjonowania interaktywnego monitora dotykowego, przypadającą na jeden wnioskowany monitor.

3. W zależności od liczby pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii wnioskowanych do zakupu, co najmniej jedną salę lekcyjną z dostępem do Internetu, dostosowaną odpowiednio do potrzeb funkcjonowania tych pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii.

4. Co najmniej jeden punkt dostępowy, w którym uczniowie mają możliwość korzystania z dostępu do Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

PROGRAM AKTYWNA TABLICA

Najważniejsze terminy

 • 15.05.2022

  Termin składania wniosków dla szkół 

 • 30.05.2021

  Termin składania wniosków dla organów prowadzących szkoły

 • 30.06.2022

  Termin rozpatrywania wniosków przez wojewodów i ministrów 

 • 31.08.2022

  Termin przekazania środków organom prowadzącym szkoły

 • do końca roku budżetowego

  Wykorzystanie wsparcia finansowego

PO ZAKWALIFIKOWANIU

Pomagamy w przeprowadzaniu
programu Aktywna Tablica

Grupa Aktywna Tablica SPE Facebook

Dołącz do naszej grupy FB Aktywna Tablica SPE wymieniaj się pomysłami, doświadczeniami i wyzwaniami z innymi nauczycielami w naszej społeczności!

Webinar „Aktywna Tablica SPE bez tajemnic”

Obejrzyj nasze webinarium i dowiedz więcej o specjalnej ofercie. Składając wniosek razem z nami, otrzymujesz dodatkowe materiały edukacyjne.

Scenariusze

Łatwo dostępne scenariusze lekcji z gotowymi materiałami dla uczniów. Zaloguj się na Skriware Academy i wypróbuj wersję demo, gdzie znajdziesz wszystkie materiały.

MASZ PYTANIA?

Skontaktuj się z nami

Maciej Mazurkiewicz Jr.
maciej.mazurkiewicz.jr@skriware.com
tel. 793 437 447

Magdalena Zdrojewska
magdalena.zdrojewska@learnetic.com
tel. 666 405 255